Общи условия Общи условия

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА И УСЛУГИТЕ

С влизането си в корпоративния уебсайт на ДЗИ – e.dzi.bg., Вие неотменимо приемате Правилата за ползването му.

Моля, прочетете внимателно следните условия:

 

1. ДЕФИНИЦИИ

За целите на настоящите Условия се прилагат следните дефиниции: 


Клиент/ползвател на застрахователни услуги е всяко физическо и/или юридическо лице, подало Заявление за онлайн оферта чрез функционалността „Поискай оферта“. 


Онлайн заявление/ заявление е специализираният електронен формуляр, наличен в рубриката „Поискай оферта“, чрез който Клиентът заявява желанието си за получаване на предложение за застраховка (оферта).

 

Контактен център – Контактният център за обслужване на клиенти на ДЗИ. 

 

2. ПЪЛНОТА И ТОЧНОСТ ИНФОРМАЦИЯТА. ОГРАНИЧЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

Сайтът предоставя функционалности за ползватели на застрахователни услуги във връзка с предлагането на продуктите и услугите на ДЗИ. 


ДЗИ не отговаря за неизпълнение на задълженията си по повод предоставянето на услугите, настъпило вследствие на извънредни технически или комуникационни причини, като срив на информационни системи, прекъсване на комуникационни линии, спиране на електрическо захранване и др., както и при извънредни обстоятелства като стихийни природни бедствия, общонационални стачки, технически повреди, които са извън контрола на дружеството. 


ДЗИ не носи отговорност за необработването или ненавременното обработване на Заявления при настъпване на обстоятелства извън контрола на дружеството – непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната Интернет мрежа и в предоставянето на услуги извън контрола на застрахователя. 


ДЗИ си запазва правото да актуализира информацията, да променя съдържанието и оформлението на уебсайта по всяко време и както намери за добре.

 

3. AВТОРСКО ПРАВО

Дизайнът, структурата и съдържанието на този уебсайт са предмет на авторско право като изключителното право за използването им принадлежи на ДЗИ. Потребителите могат да отпечатват отделни страници и/или части, изображения (лога), графики и др. от уебсайта, при условие, че не премахват идентифициращите ги авторски знаци. Забранено е да се модифицират, копират, публикуват, продават или лицензират части от или цялото съдържание на Интернет-страницата, и да бъдат използвани с друга публична или търговска цел освен популяризирането на информация за продуктите и услугите на ДЗИ. 

 

4. ЗАЯВЯВАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТА ЧРЕЗ „ПОИСКАЙ ОФЕРТА“

За целите на изготвяне на индивидуално предложение за сключване на застраховка, клиентът следва да попълни всички задължителни полета в Онлайн заявлението на формата „Поискай оферта“, като предостави точна, вярна и изчерпателна информация. 


В срок от 24 часа от подаване на заявката, клиентът получава офертата от Контактния център по имейл с указания за начина, по който може да сключи застраховката. Офертата е валидна в срок до 30 дни от нейното издаване, като тя не обвързва клиента със сключването на застрахователен договор. 


Повече информация относно плащането на вноски по сключени застрахователни договори, заявени чрез формата „Поискай оферта“, можете да намерите в „Условия за ползване на услуга „Плащане на вноски по застраховки“ през системата e.dzi.bg“: 

 

Условия за ползване на услугата "Плащане на вноски по застраховки"

 

5. ИНФОРМАЦИЯ ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

„ДЗИ – Общо застраховане“ ЕАД и „ДЗИ – Животозастраховане“ ЕАД са регистрирани администратори на лични данни /Удостоверение на КЗЛД №0000426.2004 г. за „ДЗИ – Общо застраховане“ ЕАД и Удостоверение на КЗЛД №0000425/2004 г. за „ДЗИ – Животозастраховане“ ЕАД на Комисия за защита на личните данни. Личните данни се събират, съхраняват и обработват от ДЗИ с оглед на законосъобразното осъществяване на дейността му при стриктно спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Общ регламент относно защитата на данните 2016/679 (General Data Protection Regulation – GDPR). Личните данни, събирани и обработвани от ДЗИ в качеството му на администратор на лични данни, могат да бъдат предоставяни на трети лица при стриктно спазване на изискванията на ЗЗЛД и Общия регламент относно защитата на данните. Повече информация относно защитата на личните данни можете да намерите в документа „Информация за защита на личните данни“ и в секцията „Защита на личните данни“ на сайта на ДЗИ – www.dzi.bg

За целите на изготвянето на предложение за сключване на застраховка посредством формуляра „Поискай оферта“ ДЗИ обработва лични данни на ползватели на застрахователни услуги на основание изпълнение на договор съгласно чл. 6, ал. 1, т.б на Регламента.

 
При попълване на формуляра „Поискай оферта“, всеки клиент се съгласява с настоящите Условия, като маркира полето за съгласие. ДЗИ ще обработва данните на клиентите, които са заявили оферта за сключване на застраховка, за целите на изготвяне на индивидуално предложение за сключване на застраховка. 


Категориите данни, които се обработват за посочената цел, включват: име, презиме, фамилия, ЕГН, телефонен номер, адрес, имейл адрес. 


Потребителите на настоящия сайт и/или свързаните с него услуги, съгласявайки се да предоставят свои лични данни, декларират, че:

  • са запознати и приемат Информацията за защита на личните данни;
  • предоставят доброволно личните си данни като условие за изготвяне на оферта за сключване на застрахователен договор с ДЗИ.

Достъп до лични данни на клиентите имат единствено служители на ДЗИ от бизнес звената, които пряко отговарят за управление на дейностите по съставяне на предложения/оферти и сключване на застрахователни договори.  

Като субекти на данни, Клиентите имат следните права по отношение обработването на техните лични данни: 

Право на достъп до личните Ви данни и предоставяне на информация за целите на обработването, категориите лични данни, получатели, на които се разкриват лични данни, срокове за съхранение и др. 


Право на коригиране – да поискате личните Ви данни да бъдат коригирани, ако са неточни или непълни. 


Право да оттеглите съгласието си за обработване на личните Ви данни по всяко време, когато обработването се извършва на основание Вашето съгласие. 


- Право на изтриване (правото „да бъдеш забравен“) – Личните Ви данни да бъдат заличени при следните основания: личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани/ обработвани; когато оттеглите Вашето съгласие, когато обработването на данни се базира на съгласие; когато не е налице друго правно основание за обработване; когато данните са били обработвани незаконосъобразно и др. 


- Право на ограничаване на обработването за определен срок, когато точността на данните е спорна или е налице възражение срещу обработването на основание законни интереси на администратора. 


- Право на преносимост на личните данни – да получите Вашите лични данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, когато те се обработват по автоматизиран начин на основание съгласие или договорно задължение, при наличие на техническа възможност за предоставянето им. 


- Право на възражение срещу обработването на Вашите лични данни, когато тяхното обработването е на основание законен интерес на администратора. В случай, че възражението Ви се отнася до обработването на лични данни за директен маркетинг и управление на взаимоотношенията с клиенти, безусловно ще преустановим обработването им за тези цели. 


- Право на жалба до Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) или до съда във връзка с обработването на личните Ви данни. Повече информация можете да получите на уеб страницата на Комисията за защита на личните данни: www.cpdp.bg, където бихте могли да подадете жалба. 

По всички останали въпроси, отнасящи се до обработването на лични данни, които не са уредени в тези Условия, се прилагат разпоредбите на Закона за защита на личните данни и Регламент 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните). 


Подробна информация относно защитата на личните данни и упражняването на Вашите права можете да намерите в „Информация за защита на личните данни“ на нашия сайт - www.dzi.bg, както и да се свържете с Длъжностното лице по защита на данните по електронен път – dpo@dzi.bg