Общи условия Общи условия

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА

С влизането си в корпоративния уебсайт на ДЗИ – www.dzi.bg., Вие неотменимо приемате Правилата за ползването му.

Моля, прочетете внимателно следните условия:

ПЪЛНОТА И ТОЧНОСТ НА ИНФОРМАЦИЯТА

Интернет страницата (сайтът) е създадена с общоинформационна цел. Страницата предоставя основна информация за продуктите и услугите на Дружествата от групата ДЗИ. Тази информация обаче, не може да бъде третирана като пряко предложение или подробна консултация за закупуване на застрахователни продукти и услуги.

ДЗИ си запазва правото да актуализира информацията, да променя съдържанието и оформлението на уебсайта по всяко време и както намери за добре.

ОГРАНИЧЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

ДЗИ не носи отговорност за:

  • директни, индиректни, инцидентни, последващи или други вреди, разходи, загуби, причинени от използването или невъзможността за използване на материали от този сайт.
  • забавяния или прекъсвания вследствие на пропадане на мрежата или дефекти в поддържащо оборудване на сайта;
  • неизпълнение от сайта, изцяло или отчасти, на функция, при което Вашите инструкции не са били приети от нашата система.

УСЛОВИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Клиентите трябва да се убедят, че сайтът, в който влизат, действително е на ДЗИ и е надеждно защитен.

ДЗИ кореспондира с клиентите си по електронната поща така, че те да могат да разберат кои имейли са изпратени наистина от компанията и кои са фалшиви, като:

  • във всички свои имейли ДЗИ се обръща към Вас по име;
  • в имейлите не се прилагат хиперлинкове, водещи към сайтове, откъдето да Ви искат защитена информация;
  • ДЗИ никога няма да поиска от Вас да потвърдите личните си данни по имейл;

Ако Вие имате съмнения относно даден имейл, в който подателят се представя за ДЗИ, следва да се директно да потърсите връзка със застрахователя.

Потребителите на настоящия сайт и/или свързаните с него услуги, съгласявайки се да предоставят свои лични данни, декларират, че:

  • са запознати и приемат Политиката за защита на личните данни, съдържащa информация съгласно Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД);
  • предоставят доброволно личните си данни като условие за изготвяне на оферта и/или сключване на застрахователен договор с ДЗИ;
  • дават изричното си съгласие ДЗИ да обработва предоставените лични данни, да използва личните данни за предлагане на застрахователни услуги и за проучване относно предлаганите застрахователни продукти и услуги, както и да предоставя личните им данни на трети лица.

ИНФОРМАЦИЯ ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Дружествата от групата ДЗИ - „ДЗИ – Общо застраховане“ ЕАД и „ДЗИ – Животозастраховане“ ЕАД  са регистрирани администратори на лични данни /Удостоверение на КЗЛД №0000426.2004 г. за „ДЗИ – Общо застраховане“ ЕАД и Удостоверение на КЗЛД №0000425/2004 г. за „ДЗИ – Животозастраховане“ ЕАД на Комисия за защита на личните данни. Личните данни се събират, съхраняват и обработват от ДЗИ с оглед на законосъобразното осъществяване на дейността му при стриктно спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Общ регламент относно защитата на данните 2016/679 (General Data Protection Regulation – GDPR). Личните данни, събирани и обработвани от ДЗИ в качеството му на администратор на лични данни, могат да бъдат предоставяни на трети лица при стриктно спазване на изискванията на ЗЗЛД. Повече информация относно защитата на личните данни можете да намерите в документа „Информация за защита на личните данни“ и секцията „Защита на личните данни“ на сайта на ДЗИ – www.dzi.bg.

AВТОРСКО ПРАВО

Дизайнът, структурата и съдържанието на този уебсайт са предмет на авторско право като изключителното право за използването им принадлежи на ДЗИ. Потребителите могат да отпечатват отделни страници и/или части, изображения (лога), графики и др. от уебсайта, при условие, че не премахват идентифициращите ги авторски знаци,

Забранено е да се модифицират, копират, публикуват, продават или лицензират части от или цялото съдържание на Интернет-страницата, и да бъдат използвани с друга публична или търговска цел освен популяризирането на информация за продуктите и услугите на Група ДЗИ

Условия за ползване на услугата "Плащане на вноски по застраховки"